โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พามาโค้ด: เข้าใจการเรียนรู้โค้ดดิ้งของลูกในระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2” (PaMa Code: Know What Your Kids Learn at Primary Level 2)

shortcourse

:: กลุ่มเป้าหมาย ::
        พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไป ที่มีบุตรหลาน อยู่ในระดับประถมศึกษา  จำนวน 24 คน

:: รูปแบบการจัดกิจกรรม ::
        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้โค้ดดิ้งผ่านประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมทั้งกิจกรรมแบบใช้และไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบกับการบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์

:: วันที่จัดกิจกรรม ::
       วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30–16:30 น.

:: สถานที่จัด ::
      ห้อง IL5 ชั้น 1 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

:: ค่าลงทะเบียน ::
        1,500 บาท

       **ผู้เข้าร่วมต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง**

:: วิธีชำระเงิน ::
        ชำระโดยค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
        ชื่อบัญชี : สื่อของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
        เลขที่บัญชี : 333-229774-5
        ประเภท : ออมทรัพย์
        ธนาคารไทยพาณิชย์ 
         **ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง E-mail : il.mahidol@gmail.com 

:: ช่องทางการติดต่อ ::
        il.mahidol@gmail.com  หรือ โทร. 02-441-9729 , 02-441-9734

Views : 121
Please follow and like us: