วิทยากร เรื่อง เทคนิคการโค้ช (Coaching) และการสร้างแรงบันดาลใจ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 10 มีนาคม 2564

อบรม/บริการวิชาการ

ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม เรื่อง เทคนิคการโค้ช (Coaching) และการสร้างแรงบันดาลใจ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 10 มีนาคม 2564

Views : 40