แบบจำลองการใส่ท่อระบายในช่องอก

Newsletters Topic

          การใส่ท่อระบายในช่องอก คือ การใส่ท่อเข้าไปยังเยื่อหุ้มปอด เพื่อระบาย ลม น้ำ หนอง หรือเลือด เพื่อรักษาพยาธิสภาพของช่องเยื่อหุ้มปอด เป็นหัตถการที่สำคัญและจำเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยต้องใช้ความแม่นยำและทักษะในการปฏิบัติการ จึงเป็นหนึ่งในหัตถการที่นักศึกษาแพทย์ควรทำได้ก่อนจบการศึกษา เพราะหากปฏิบัติไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตามนักศึกษาแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ ไม่มีหรือมีโอกาสที่จะได้ฝึกปฏิบัติการดังกล่าวอย่างจำกัด เนื่องจากการใช้ร่างอาจารย์ใหญ่และร่างสัตว์ชนิดอื่นมีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น ข้อจำกัดทางศาสนา นอกจากนี้แบบจำลองที่จำหน่ายโดยบริษัทเอกชนมีราคาสูง ทำให้โรงเรียนแพทย์ของประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถจัดหาเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติได้               

          ทีมวิจัยของ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และ Mr.Phone Myint Hlaing ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พยายามประดิษฐ์แบบจำลองการใส่ท่อระบายในช่องอกที่มีความเสมือนจริง ในงบประมาณที่โรงเรียนแพทย์ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาสามารถจัดหาได้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ของประเทศกำลังพัฒนามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการใส่ท่อระบายในช่องอก หลังจากใช้เวลาระยะหนึ่งในการพัฒนา เก็บข้อมูล และทดลองใช้กับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ แบบจำลองการใส่ท่อระบายในช่องอกรุ่นล่าสุดที่ทีมวิจัยร่วมกันพัฒนาขึ้น (ดูภาพประกอบ) มีความคงทน ใช้งานง่าย สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ และมีราคาประหยัดกว่าแบบจำลองที่ขายในท้องตลาด ๒๕ เท่า ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งกรณีที่สั่งซื้อแบบจำลองจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้ราคาที่แท้จริงของแบบจำลองที่ประดิษฐ์ขึ้นมีราคาประหยัดกว่าการสั่งซื้อแบบจำลองจากต่างประเทศมากกว่าที่ระบุหลายเท่า

          แบบจำลองการใส่ท่อระบายในช่องอกรุ่นล่าสุดที่ทีมวิจัยร่วมกันพัฒนาขึ้น ขนาดกว้าง 29 เซนติเมตร หนา 15 เซนติเมตร สูง 40.5 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


เรื่อง : ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Views : 54 views