จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 69 – นวัตกรรมจากสถาบัน

Newsletters

กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมแบบผสมผสานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในช่วงการระบาดของ COVID-19: กิจกรรมการเรียนรู้และการรับรู้ของนักเรียน

เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์1 และ ดร.สุุนทรียา สาเนียม2

        การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนวิชากระบวนการออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design Process: EDP) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เทคนิคการเรียนการสอนที่นำเสนอ คือ การเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งบูรณาการกิจกรรมกลุ่มโดยใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์และกิจกรรมการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการศึกษาอิสระที่บ้าน (ภาพที่ 1) มีการใช้บริบทของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นบริบท เพื่อทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำเสนอแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรู้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อวัดผล (ก) การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับความมั่นใจในการแก้ปัญหาของตนเองก่อนและหลังได้รับเทคนิคการเรียนรู้ที่นำเสนอ และ (ข) การรับรู้ของนักเรียนต่อหลักสูตรที่ออกแบบ โดยหลังจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ 4 สัปดาห์แล้วเสร็จ นักเรียนได้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา (SPPSS) และแบบสอบถามการรับรู้ของตนเองที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมแบบผสมผสาน (SPBEDP) ตามลำดับ เพื่อประเมินว่าพวกเขารู้สึกมั่นใจในความสามารถในการแก้ปัญหาและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับหลักสูตรที่นำเสนอ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีระดับความมั่นใจในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นหลังจากทำกิจกรรมที่นำเสนอ (ภาพที่ 2) นอกจากนี้ นักเรียนกล่าวถึงกิจกรรมที่เสนอว่า “ขั้นระบุปัญหาและความต้องการ”, “ขั้นออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา” และ “ขั้นการพัฒนาต้นแบบ” เป็นขั้นตอนการเรียนรู้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่นักเรียนชอบมากที่สุด เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่พวกเขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และได้ลงมือปฏิบัติจริง สนุก ง่าย ท้าทาย และเปิดโอกาสให้พวกเขาเลือกประเด็นที่พวกเขาสนใจในการประดิษฐ์ชิ้นงาน

ภาพที่ 1 แผนภาพหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมแบบผสมผสานที่
ภาพที่ 2 ระดับความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

 

เอกสารอ้างอิง
Precharattana, M., Sanium, S., Pongsanon, K., Ritthipravat, P., Chuechote, S., & Kusakunniran, W. (2023). Blended
Engineering Design Process Learning Activities for Secondary School Students during COVID-19 Epidemic:
Students’ Learning Activities and Perception. Education Sciences, 13(2), 159.

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 15 views