จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 69 – EDITOR’S NOTE

Newsletters

EDITOR’S NOTE

       สวัสดีครับ ในจุลสารนวัตกรรมฉบับที่ 69 นี้ ท่านจะได้พบกับ คอลัมน์ศึกษาปริทัศน์เกี่ยวกับ “บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพัฒนาการศึกษา” ซึ่งกล่าวถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตความเป็นอยู่ สังคม และการพัฒนาการศึกษา ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เรื่อง “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา MUADP Level 1 รอบที่ 3” สำหรับนวัตกรรมจากสถาบันฯ เรื่อง “กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมแบบผสมผสานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในช่วงการระบาดของ COVID-19: กิจกรรมการเรียนรู้และการรับรู้ของนักเรียน” งานวิจัยนี้ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้กระบวนการออกแบบวิศวกรรมในการบูรณาการกิจกรรมกลุ่มโดยใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์และกิจกรรมการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการศึกษาอิสระที่บ้าน ซึ่งน่าติดตามอ่านมากครับ ในสาระน่ารู้ ท่านจะได้พบกับ (1) ถอดบทเรียนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx SAR Workshop” (2) อะไร คือ บาตร (3) มารู้จักวารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์กันเถอะ (4) มารู้จัก CWIE กันเถอะ และ (5) Creative ผลงานให้ Fast อย่างสร้างสรรค์ทันยุค 2023
        สถาบันฯ รับจัดการอบรมต่าง ๆ นอกสถานที่ให้กับสถานศึกษาในต่างจังหวัด เช่น จัดการอบรม “Brain-Based Learning รุ่นที่ 9” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 17-18 มกราคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาและ Coding สำหรับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้” ที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 21 มกราคม 2566 นอกจากนี้ ยังจัดอบรมให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล MUADP Level 1 รุ่นที่ 4 (ภาคภาษาอังกฤษ) ให้แก่คณาจารย์ชาวต่างชาติ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำเอกสาร มคอ.3 ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) ให้แก่อาจารย์ใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันฯ จัดกิจกรรมในโอกาสอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ดังเห็นได้จากภาพข่าวภายในเล่ม
        สถาบันฯ กำลังจะจัดการอบรมแบบเผชิญหน้า ได้แก่ “Science and Art of Teaching (ศาสตร์การสอน) รุ่นที่ 4” ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 นี้ ที่โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิท 31อีกโครงการหนึ่งที่จัดแบบออนไซต์ทั้งในและนอกสถานที่คือ โครงการ “STEM & Robotics Camp” ซึ่งสถาบันฯ รับดำเนินการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ ท่านผู้สนใจ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สถาบันฯ https://il.mahidol.ac.th
ข่าวด่วนที่สุดคือ สถาบันฯ เพิ่งเปิดตัววารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning (JIL) ฉบับปฐมฤกษ์เดือนตุลาคม 2566 นี้ครับ จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจการตีพิมพ์ผลงานเชิงวิชาการ ทั้ง original research และ review กรุณาคลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/jil_systems/ สวัสดีครับ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 8 views