เสวนา เหลียวหลัง แลหน้า การเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงโควิด 19 ที่ปฏิบัติได้จริง 23 ก.ค. 63

Webinar

ไฟล์เอกสารประกอบการเสวนา (คลิกเพื่อดูและหรือ Download ไฟล์)

1. ประสบการณ์สอนออนไลน์ และ Key Success Factor ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย รศ. ดร.พลังพล คงเสรี
2. SELECX โดย ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์
3. การวัดและประเมินผลออนไลน์ โดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
4. นโยบาย e-learning และ MUx Resource โดย ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์
5. Credit Bank โดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

Views : 102 views