โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านศาสตร์การสอน รุ่นที่ 3

shortcourse

:: วิทยากร ::
       รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย และคณาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

:: กลุ่มเป้าหมาย ::
    ครู อาจารย์ นักการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านศาสตร์การจัดการเรียนรู้เบื้องต้น รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่งเท่านั้น
    ***หมายเหตุ ทางโครงการจะดำเนินการจัดการอบรมเมื่อมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 20 คน

:: วันที่จัดกิจกรรม ::
      วันที่ 9-11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

:: สถานที่จัด ::
     โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

:: ค่าลงทะเบียน ::
        สำหรับผู้สนใจทั่วไป
           – ลงทะเบียนล่วงหน้า 7,500 บาท
(ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 11 ธันวา
คม 2565 เวลา 23.59 น.
           – ลงทะเบียนปกติ 8,000 บาท
(ลงทะเบียนและจ่ายเงินระหว่างวันที่ 12
ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566)

        สำหรับบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล/ผู้ที่เคยอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันฯ ทุกโครงการ
           – ท่านละ 7,000  บาท (ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น.) 

***ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว***

:: วิธีชำระเงิน ::
        ชำระโดยค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
        ชื่อบัญชี : สื่อของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
        เลขที่บัญชี : 333-229774-5
        ประเภท : ออมทรัพย์
        ธนาคารไทยพาณิชย์ 
         **ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง E-mail : il.mahidol@gmail.com 

:: ช่องทางการติดต่อ ::
        il.mahidol@gmail.com  หรือ โทร. 02-441-9729 , 02-441-9734

Views : 622 views