ม.พะเยา ศึกษาดูงานด้าน Outcome-based Education 15 มีนาคม 2562

อบรม/บริการวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานและการบริการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมี รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผศ.ดร.ภิรมย์ เชนประโคน เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา จากนั้น รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ประธานหลักสูตรฯ บรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ Outcome-based Education ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง นำเสนอนวัตกรรมประดิษฐ์คิดค้น เสริมสร้างการเรียนรู้ Silica Aerogel ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ บรรยายเกี่ยวกับพันธกิจด้านบริการวิชาการของสถาบันฯ รวมถึงนำชมห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน smart classroom และห้องสมุด ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม IL 5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 17 views