วิทยากรโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 14-15 มิถุนายน 2562

อบรม/บริการวิชาการ

ทีมวิทยากรจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีทีมวิทยากร ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์. ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย น.ส.จันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี และ น.ส.อนงค์นาฎ พัฒนศักดิ์ศิริ จัดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอมารี หัวหิน เขาตะเกียบ จ.เพชรบุรี

Views : 38
Please follow and like us: