หน้า 3 จาก 3

          จากสาหร่ายสีเขียวที่มีวิวัฒนาการต่อไปเป็นพืชนั้นสิ่งสำคัญที่เป็นวิวัฒนาการก้าวสำคัญคือ พืชได้พัฒนาวงชีวิตแบบสลับ (alteration of generation) ขึ้นมาเพื่อปกป้องเซลล์สืบพันธุ์จากภาวะแห้ง การลดการสูญเสียน้ำด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสร้างปากใบและการพัฒนาการลำเลียงน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในขั้นแรกมีสายวิวัฒนาการแยกออกเป็นสองสาย คือ กลุ่มพืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง (nonvascular plant) และกลุ่มพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียง (vascular plant)

หมายเหตุ ในที่นี้คำว่า "เนื้อเยื่อ" หมายถึง เนื้อเยื่อที่ใช้ลำเลียงน้ำ (xylem) และเนื้อเยื่อที่ใช้ลำเลียงอาหาร (phloem)

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

          สายวิวัฒนาการของพืชบกซึ่งเริ่มต้นในช่วงยุคออร์โดวิเชียนในมหายุคพาลีโอโซอิกประมาณ  400 ล้านปีมาแล้ว  แบ่งเป็นกลุ่มพืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง  และกลุ่มพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียง ซึ่งประกอบด้วย พืชมีเนื้อเยื่อลำเลียงแบบไม่มีเมล็ด (seedless vascular plant)
พืชเมล็ดเปลือย (gymnosperm) และพืชดอก (angiosperm)

          เมื่อพูดถึงการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ไม่ว่าเรื่องใดๆ บุคคลสำคัญที่เราจะต้องระลึกถึงในผลงานซึ่งมีประโยชน์ในการศึกษาชีววิทยาต่อมาจวบจนปัจจุบันคือ คาโรลัส ลินเนียส (Carolus Linnaeus) หรือ คาร์ล ฟอน ลินเน่ย์ (Carl von Linn') (พ.ศ. 2250 - 2321) เป็นนักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาอนุกรม-วิธานของการจำแนกทางชีววิทยา เขาได้ริเริ่มการจัดแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ และการประยุกต์ใช้ระบบการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตแบบทวินามหรือ ไบโนเมียล
โนเมนเคลเจอร์ (binomial nomenclature) และในปีพ.ศ. 2550 ที่ผ่านมาเป็นเวลาครบรอบ 300 ปีหลังที่ลินเนียสถือกำเนิดขึ้น เราจึงถือโอกาสนี้ในการรำลึกถึงสิ่งที่ลินเนียสได้สร้างสรรค์ขึ้นต่อวงการชีววิทยาอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตด้วย


คาโรลัส ลินเนียส

 

หน้า 1 2 3