วิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง Brain – Based Learning วันที่ 23 กันยายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยก […]

โครงการ “บริการวิชาการสู่ชมชน กับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ (ตั้งตรงจิตร17) วันที่ 20 กันยายน 2566

วิทยากรจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ คุยกับลูกแบบผูกใจ “สมองกับการรับรู้…สู่ความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างกัน” โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 กันยายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” ปี 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 16-17 กันยายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 9-10 กันยายน 2566

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA V.4.0 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ วันที่ 8 กันยายน 2566

Views : 95,986 views

95,986 views since 16 August 2018