รับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ในงาน Safety day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8 วันที่ 26 เมษายน 2567

เฝ้าทูลละอองพระบาทในการเสด็จ ฯ ไปทรงสวมยอดพระเกศพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาสิริพัรนพัฒน์ และทรงเปิดหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ วันที่ 19 เมษายน 2567

กิจกรรม“สืบสานตำนานสงกรานต์ไทย สู่ยุค AI รับปีใหม่ไทย 2567” วันที่ 11 เมษายน 2567

เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 3 เมษายน 2567

เข้าร่วมงานกิจกรรม Zero Waste Awareness Day วันที่ 27 มีนาคม 2567

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

เจ้าภาพร่วมในการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ “การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health (ICNB) 2024 และการประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่ 27 วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567

วิทยากรบรรยายเรื่อง Using Eye Tracking System to Evaluate Eye Movement and Double Your Reading Speed วันที่ 6 พฤษภาคม 2567

วิทยากรบรรยาย Workshop หัวข้อ Teach with tech: เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL9) วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

วิทยากรบรรยาย Workshop หัวข้อ ถอดรหัสสมาธิจากคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง Electroencephalography (EEG), Evoked Potential (EP) & Event-Related Potential (ERP) ในโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL9) วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

109,822 views since 16 August 2018