บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เข้ารับรางวัล การประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เข้าร่วมพิธีเปิด “กองทุนมหิดลยั่งยืน” ในงาน MU Endowment Kick-off Day วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

เจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 21/2566 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้รับประกาศนียบัตร “ผ่านการรับรองสมรรถนะอาจารย์ ตามกรอบ UK-PSF ระดับ Senior Fellow และ Thailand-PSF ระดับ 3” วันที่ 10 กันยายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์ฯ กิจกรรม STEM โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมค่ายฝึกทักษะการทำโครงงานตามหลักสะเต็มศึกษา (STEM & Robotics Camp (AI))” โรงเรียนสุราษฏร์ธานี วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566

วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นนวัตกร” โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “STEM & Robotics Camp” โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

TIKTOK IL
จุลสารนวัตกรรม
100,340 views since 16 August 2018