พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ระหว่างบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ระหว่างบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวกิจกรรม

          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และคุณชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้อำนวยการบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คุณจักรพันธ์ สุรปัญญากุล ผู้จัดการฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ลงนามพยาน นอกจากนั้นยังมีทีมงาน ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คุณวีณา เนาวประทีป ผู้จัดการฝ่าย STEM บริษัท อักษร เจริญทัศน์ อจท. จำกัด รวมถึงคุณอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

          ข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษานี้เป็นความร่วมมือในการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการการจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการการศึกษาในทุกมิติ สนับสนุนการประยุกต์แนวคิดและประสบการณ์ ไปใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนการบริหารจัดการการศึกษาในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

Views : 90
Please follow and like us: