บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ Blossom EP5 วันที่ 22–23 สิงหาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.มนัสวี ศรีนนท์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ Blossom EP5 ภายใต้หัวข้อ “Making The News” ซึ่งจัดโดย งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มีผู้แทนแต่ละส่วนงานเข้าร่วม จำนวน 85 คน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มากล่าวเปิดโครงการฯ โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นการบรรยายและทำกิจกรรม Workshop เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการสร้างประเด็นข่าว/รูปแบบการเขียนข่าว บน Platform ในปัจจุบัน Online และ Offline โดย คุณพลพิบูล เพ็งแจ่ม หัวหน้าข่าวการศึกษา นสพ.เดลินิวส์/คุณพรประไพ เสือเขียว ผู้สื่อข่าวคมนาคมและโลจิสติก นสพ.เดลินิวส์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ AMBASSADOR CITY JOMTIEN จ.ชลบุรี

Views : 24
Please follow and like us: