ครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 21 สิงหาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดงานครบรอบ “17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีมผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมี รศ. นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในงานช่วงเช้า และเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายแพทย์ สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธีสงฆ์ จากนั้นมีการถวายเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และถวายภัตตาหารเพล ณ ห้อง IL 5 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมเสวนา “ศิษย์เก่า IL และการต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย” โดยศิษย์เก่าผู้ร่วมการเสวนามีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ. ดร.สุระ วุฒิพรหม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย ผู้ชำนาญ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 30
Please follow and like us: