โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 25 กันยายน 2562

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับน้อง ๆ และคณาจารย์ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ วิทยากรและทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และเทคนิคที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ แฝงด้วยความน่าตื่นเต้น และสนุกสนาน กับกิจกรรมที่ชื่อว่า “เกมส์มด” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย น้องๆจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตโดยใช้มดเป็นตัวหลักในการเล่นเกมกระดาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และรู้จักมดและพฤติกรรมสำคัญของมด ปัจจัยที่ส่งผลต่อมดและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งในธรรมชาติและรอบตัว และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และการสื่อสาร ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ในช่วงบ่ายน้องๆ จะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบร่างกายของเรา

Views : 43 views