โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ วันที่ 24-26 กันยายน 2562

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในวันที่ 24 – 26 กันยายน 2562 โดยมี ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับน้อง ๆ และเป็นวิทยากรในช่วงเช้ากับกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ใครคือคนร้ายกันนะ” กิจกรรมนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และทดลองระบุตัวบุคคลจากลายนิ้วมือ เพื่อตามหาคนร้ายกัน ตามด้วยกิจกรรมที่สอง โดย ดร.อาทร นกแก้ว กับกิจกรรม “Think beyond” กิจกรรมนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดของ infinity ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ และกิจกรรมสุดท้ายของวันแรก น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม กับกิจกรรม “Creative Thinking STEM” โดยคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ ทั้งสามกิจกรรมของวันนี้ นอกจากน้อง ๆ จะได้รับสาระความรู้จากการทำกิจกรรม ยังได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย

กิจกรรมวันที่สอง วันที่ 25 กันยายน 2562 ในช่วงเช้าเป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สัมผัสอาจารย์ใหญ่ และฟังคำอธิบายเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายโดยนักศึกษาปริญญาเอก สำหรับช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์ และพี่ ๆ นักเรียน ให้การต้อนรับ แสดงการร้องเพลง กิจกรรมกลุ่ม และพาเดินชมห้องเรียน ห้องซ้อมดนตรี แปลงปลูกผัก หอพัก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรีให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านนี้

กิจกรรมวันสุดท้าย วันที่ 26 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย พาน้อง ๆ เรียนรู้การจัดจำแนกสัตว์โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ลักษณะภายนอก ข้อมูลทางดีเอ็นเอ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ในกิจกรรมที่ชื่อว่า “ตามล่าหาสปีชีส์” ตามด้วยกิจกรรมประยุกต์ความรู้เรื่องแรง การเคลื่อนที่ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโรลเลอร์โคสเตอร์ กับกิจกรรม ”Roller coaster” จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 121 views