แสดงความยินดีกับบัณฑิตจบปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 กันยายน 2562

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดงานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 คน กล่าวเปิดงานโดย รศ. ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ บัณฑิตที่จบการศึกษามีดังต่อไปนี้ ดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ ชื่นจิตร จันทร์สว่าง ,เปรมปรีดิ์ ดวงภุมเมศ ,จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร ,กฤตวยาน์ ทองคู่ ,กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ และ ภัทรา โชติวิทยะกุล มหาบัณฑิต ได้แก่ ญาณิศา พฤกษสุวรรณ ,ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ และ Phone Myint Hlaing ในงานมีการแนะนำดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สังสรรค์พูดคุย มอบของที่ระลึก รับประทานอาหาร และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม IL5 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 30 กันยายน 2562

Views : 250 views