พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

ทีมบริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โดย ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความพร้อมทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขององค์กรทั้งสอง และด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีทักษะกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในสษวรรษที่ 21 สามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม รวมถึงสร้างบรรยากาศเกื้อหนุน เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน และสังคม จึงทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อร่วมมือในการยกระดับต่อยอดองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน นำนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ให้เกิดผลดีกับนักเรียนและครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพิธีลงนามจัดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Views : 27
Please follow and like us: