โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี (Teaching to be a genius like Da Vinci) รุ่นที่ 3”

shortcourse

:: วิทยากร ::
        รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
        ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Cognitive Neuroscience) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

:: กลุ่มเป้าหมาย ::
    ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ ผู้สอน โค้ช เมนทอร์และบุคคลทั่วไป รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น

:: รูปแบบการจัดกิจกรรม ::
        –  ฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
        – การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
        – ฝึกปฏิบัติ และ นำเสนอ

:: วันที่จัดกิจกรรม ::
      วันที่ 27 กุมภาพันธ์-  1  มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

:: สถานที่จัด ::
    S31 Sukhumvit Hotel

:: ค่าลงทะเบียน ::
        สำหรับผู้สนใจทั่วไป
           – ลงทะเบียนล่วงหน้า 10,000 บาท
(ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น.
           – ลงทะเบียนปกติ 12,000 บาท
(ลงทะเบียนและจ่ายเงินระหว่างวันที่ 
6 – 20 กุมภาพันธ์  2566  เวลา 23.59 น.)

        สำหรับบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล/ผู้ที่เคยอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันฯ ทุกโครงการ/ศิษย์เก่า

   • หลักสูตร BBL รุ่นที่ 1 – 8  
   • หลักสูตร NISE รุ่นที่ 1 – 2
   • หลักสูตร ศาสตร์การสอน รุ่น 1 – 3
   • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้บริหารยุคใหม่กับการจัดการการศึกษาอย่างสร้างสรรค์” รุ่นที่ 1

          ค่าลงทะเบียน 9,000  บาท (ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น.) 

        ลงทะเบียนเป็นหมู่คณะจากสถาบันเดียวกันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป คนละ 7,500 บาท (ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น.)

***ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว***

:: วิธีชำระเงิน ::
        ชำระโดยค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
        ชื่อบัญชี : สื่อของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
        เลขที่บัญชี : 333-229774-5
        ประเภท : ออมทรัพย์
        ธนาคารไทยพาณิชย์ 
         **ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง E-mail : il.mahidol@gmail.com 

:: ช่องทางการติดต่อ ::
        il.mahidol@gmail.com  หรือ โทร. 02-441-9729 , 02-441-9734

Views : 409 views