วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การจัดทำสื่อการเรียนการ สอนในศตวรรษที่ 21” วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็น วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Views : 156 views