รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ม.อุบลราชธานี 19-20 สิงหาคม 2562

อบรม/บริการวิชาการ

ทีมวิทยากรจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์ประจำสถาบันฯ และนายคงวุฒิ นิรันตสุข นักวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งในด้านรูปแบบการเรียนการสอนและพัฒนา Active Learning ในการพัฒนาทักษะเพื่อเป็น Facilitator ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 – 17.30 น. ณ ห้อง U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Views : 29
Please follow and like us: