โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ ”
shortcourse

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ How to Be A Smart Learning Facilitator:
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ ”

          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ ” 

โครงการนี้เหมาะสำหรับ
     บุคลากร นักศึกษา ครู อาจารย์ นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายใน และภายนอก

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1: Essential Soft Skill for Learning Facilitator (Part 1 – The External Set) [
25 – 26 พ.ค.62]
     ฝึกทักษะพื้นฐานของ Soft Skills ที่จำเป็น (ระหว่างมนุษย์) ในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น ทักษะการฟังอย่างใคร่ครวญ, ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม,ทักษะในการจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น พร้อมรับทราบ Feedback และ Reflection จากผู้ร่วมเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อด้วยตนเอง
กิจกรรมย่อยที่ 2: Essential Soft Skill for Learning Facilitator (Part 2 – The Internal Set) [22 – 23 มิ.ย.62]
     ฝึกทักษะพื้นฐานของ Soft Skills ที่จำเป็น (ภายในมนุษย์) ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นปัญญาฐานใจ ภายใต้วิถีจิตตปัญญาศึกษาและกระบวนการไตร่ตรอง/ใคร่ครวญในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทักษะการเข้าใจตนเอง, ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, วิถีการสร้าง Growth Mindset เป็นต้น พร้อมกับการทำ Self-Reflection ผ่านเครื่องมือชวนเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายในตนเอง
กิจกรรมย่อยที่ 3: Driving the Research Mindset to Accomplish the Sustainable Learning Organization [20 – 21 ก.ค.62]
     ทำความเข้าใจถึงความสำคัญของวัฒนธรรมวิจัยที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการฝึกทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการสร้างทัศนคติของนักเรียนรู้ที่สนใจในวัฒนธรรมสืบเหตุมากกว่าเสพผล เช่น ทักษะการตั้งคำถาม, ทักษะการคิดอย่างใคร่ครวญ, กระบวนการเพื่อสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น พร้อมร่วมกันแบ่งปัน/นำเสนอผลลัพธ์จากการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่แห่งการตื่นรู้จากวัฒนธรรมวิจัยที่ถูกต้องเพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
กิจกรรมย่อยที่ 4: Essential Skill for Creative & Innovative Driven Facilitator [24 – 25 ส.ค.62]
     ฝึกทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นกระบวนกรเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่การเรียนรู้บนฐานความคิดสร้างสรรค์และฐานนวัตกรรม ผ่านเครื่องมือที่ถูกปรับแต่งสำหรับการเป็นกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ (Learning Facilitator) โดยกระบวนการฝึกทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมเหล่านี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบทของการขับเคลื่อนพื้นที่เรียนรู้พร้อมร่วมกันนำเสนอแนวคิดและรับฟัง Feedback จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
(พิจารณาจากบทบาท/สถานภาพของผู้เข้าร่วมเป็นสำคัญ)

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09.00–16:00 น. [ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 22 พ.ค. 62]
วันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562       เวลา 09.00–16:00 น. [ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 19 มิ.ย. 62]
วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เวลา 09.00–16:00 น. [ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 17 ก.ค. 62]
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562       เวลา 09.00–16:00 น. [ลงทะเบียนและชำระเงินภายใจวันที่ 21 ส.ค. 62]

   ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ค่าลงทะเบียน กิจกรรม(คอร์ส) ละ 3,500 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
   เบอร์ติดต่อ : 02-441-9729

   อีเมล์ : il.mahidol@gmail.com

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

กิจกรรมที่ 1 Essential Soft Skill for Learning Facilitator (Part 1 – The External Set): วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมที่ 2 Essential Soft Skill for Learning Facilitator (Part 2 – The Internal Set): วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562

กิจกรรมที่ 3 Driving the Research Mindset to Accomplish the Sustainable Learning Organization: วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมที่ 4 Essential Skill for Creative & Innovative Driven Facilitator : วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562

Views : 1,279
Please follow and like us: