IL SHORT COURSE “Marketing in Higher Education” 10 เมษายน 2562

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Marketing in Higher Education” สำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการตลาดของสถาบันอุดมศึกษา กลยุทธ์ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น โดย ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโดย ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 76
Please follow and like us: