โครงการเสวนา หัวข้อ “อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้” 5 เมษายน 2562

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จัดโครงการเสวนา ในหัวข้อ “อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้” Talking Session in the Topic of “Conserve Thai traditional Songkran Traditions to be Sustainable with Learning Innovation ปี 2562 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้อง IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  โดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวอวยพรบุคลากรและนักศึกษา สรงน้ำพระพุทธรูป มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งกายชุดไทย และบุคลากรและนักศึกษารดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้มีอาวุโส ในขณะที่พิธีกรกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ขนมไทยชนิดต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมโครงการรับประทานขนมไทยร่วมกัน โดยโครงการกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาสถาบันฯ ร่วมกัน รักษา และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากร

Views : 80 views