จัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และบรรยายในหัวข้อหุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อทารกแรกเกิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ไร้สาย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ติณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และบรรยายในหัวข้อ “หุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อทารกแรกเกิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ไร้สาย” ซึ่งเป็นผลงานร่วมกับ ผศ.ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณชนิตา ตัณฑเจริญรัตน์ และคุณสมสิริ รุ่งอมรรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors Day 2024 ณ Evenr Hall 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567

Views : 21 views