ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วันที่ 20 กันยายน 2566

ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินเพื่อการศึกษา ในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครบรอบ 29 ปี วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยงคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 16 views