วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอาจารย์สายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 4 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567

อบรม/บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ประธานหลักสูตรฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอาจารย์สายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 4 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 9 views