โครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล MUPSF Level 3-4 ระดับ Advance Education Training (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF Level 3-4 รุ่นที่ 5) ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567

อบรม/บริการวิชาการ

คณาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรในโครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล MUPSF Level 3-4 ระดับ Advance Education Training (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF Level 3-4 รุ่นที่ 5) ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรทางด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework: MUPSF) ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 18 views