เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รร.พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ

กิจกรรมวันแรก 4 กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงเช้าเรียนรู้คุณสมบัติ Self – cleaning surface เกี่ยวกับเคมี แรงตึงผิว วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี กับกิจกรรมที่ชื่อว่า”พื้นผิวมหัศจรรย์” โดย ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย พาน้อง ๆ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตโดยใช้มดเป็นตัวหลักในการเล่นเกมกระดาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และรู้จักมดและพฤติกรรมสำคัญของมด ปัจจัยที่ส่งผลต่อมดและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งในธรรมชาติและรอบตัว และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และการสื่อสารกับกิจกรรมชื่อว่า “เกมส์มด” ในช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม กับกิจกรรม “Creative Thinking STEM” โดย ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ และคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร

กิจกรรมวันสุดท้าย 5 กุมภาพันธ์ 256 ช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม แนะนำให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับไอโอดีน และลงมือทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีนจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน (I-Kit) และออกแบบสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับไอโอดีน กับกิจกรรมที่ชื่อว่า “สำรวจไอโอดีน (STEM)” และตามด้วยกิจกรรม “Robotic Hand” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ได้ให้เด็กทำภารกิจสร้างมือหุ่นยนต์หยิบวัตถุจากหลอด ไม้ เชือก และเทปใส เป็นการฝึกปฏิบัติการออกแบบเชิงวิศวกรรม ปิดท้ายด้วยการมอบใบประกาศนียบัตร และพิธีปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ และในช่วงบ่ายน้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกายโดยพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ ที่กายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/XhyRXKcC2gMHb3KfA

Views : 138
Please follow and like us: