โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2565

open the world อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมวันแรกวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  น้องๆ จะได้นั่งรถรางเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เดินชมและศึกษาสมุนไพรในอุทยาน และร่วมทำกิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรทำเอง ได้รู้จักขั้นตอนกระบวนการทำยาดมสมุนไพรและได้ยาดมเป็นของที่ระลึก ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จะพาน้องๆ เรียนรู้และช่วยกันตอบปัญหาไปกับโจทย์กับตัวอย่างสารเคมีรั่วไหลลงในแหล่งน้ำ กับกิจกรรม Who is polluter (PBL) ตามด้วยกิจกรรมที่สอง ผศ.ดร.น้ําค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ให้น้อง ๆ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตโดยใช้มดเป็นตัวหลักในการเล่นเกมกระดาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และรู้จักมดและพฤติกรรมสำคัญของมด ปัจจัยที่ส่งผลต่อมดและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งในธรรมชาติและรอบตัว และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และการสื่อสารกับกิจกรรมชื่อว่า เกมมด (Ant Colony Board Game)

กิจกรรมวันที่สอง วันที่ 4 พฤษภาคม 2565  ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จะชวนน้องๆ ทำกิจกรรมชื่อว่า “Mangrove Survivor” โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบของการเล่นเกมกระดาน ในเนื้อหาความรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ระดมความคิด ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันเขียนสรุปความรู้โดยใช้แผนผังความคิดอีกด้วย ตามด้วยกิจกรรม “Roller Coaster” ที่เป็นการประยุกต์ความรู้เรื่องแรง การเคลื่อนที่ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างรถไฟเหาะ หรือโรลเลอร์โคสเตอร์ ตามโจทย์ที่ได้รับ และกิจกรรมสุดท้าย น้องๆ สนุกไปกับการออกแบบแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และการทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการตัดสินใจ และช่วยกันการออกแบบเชิงวิศวกรรมออกมาเป็นอุปกรณ์ยกของอย่างง่าย กับกิจกรรม “Creative thinking and Decision making: STEM+C+D” โดย คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และปิดกิจกรรมวันที่สองด้วยการมอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนคุณครู และน้องๆ โดยผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

กิจกรรมวันสุดท้าย วันที่ 5 พฤษภาคม 2565น้องๆ ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการของแต่ละภาควิชาเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์การแพทย์ 6 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์สุดแสงวิเชียร พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่โรงพยาบาลศิริราช และชมการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ด้านการเงินและการลงทุน การวางแผนทางการเงิน สร้างแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นลงทุน ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Views : 83 views