เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมแรก อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย และ ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย จะพาน้อง ๆ เรียนรู้แนวคิด Sorting วิธีการเรียงลำดับในรูปแบบต่างๆ ว่ามีความเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างในชีวิตประจำวัน กับกิจกรรมที่ชื่อว่า “หนักเอาเบาสู้”

กิจกรรมที่ 2  “ลิงดุไม่ดุ” น้อง ๆ จะได้เรียนรู้หลักในการตั้งเกณฑ์อย่างไรเพื่อแยกประเภทของลิงดุหรือลิงไม่ดุ และประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นเป็นพิธีมอบใบประกาศและถ่ายภาพร่วมกัน

ช่วงบ่ายน้อง ๆ จะได้นั่งรถรางเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ รวมทั้งเดินชมและศึกษาสมุนไพรในอุทยาน และจบด้วยการนั่งรถรางทัวร์รอบ ๆ มหาวิทยาลัย วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

Views : 226 views