จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 66 – ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

Newsletters

รูปแบบ COPE เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในห้องเรียน

เรื่อง : ธีร์ธวัช ประพุทธ์พิทยา1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี 2

        นักเรียนของศตวรรษที่ 21 มีความคาดว่าจะได้รับทักษะที่จำเป็น เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการทำงานร่วมกัน เพื่อฝึกฝนทักษะดังกล่าวจำเป็นต้องยอมรับรูปแบบของการทำงานเป็นทีมบนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งนักเรียนสามารถโต้ตอบกันและใช้ทักษะของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมคือบทบาทที่กำหนดให้กับสมาชิกในทีมโดยเฉพาะทำให้แต่ละสิ่งสำคัญในการมีส่วนร่วมในการบรรลุภารกิจของทีม มันยังไม่ชัดเจนว่าควรมีบทบาทจำนวนเท่าใดในหนึ่งทีมและนักเรียนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันควรจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน บทความนี้จึงใช้กรอบของบุคลิกภาพของ DISC และวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของคอล์บ เพื่อพัฒนาแบบสังเคราะห์ที่เรียกว่า COPE ซึ่งประกอบด้วยบทบาทสำคัญสี่ประการของการทำงานเป็นทีม: Communicator, Overseer, Philosopher และ Empathist แต่ละบทบาทสามารถปรับให้เข้ากับบุคลิกทั้งสี่ประเภทซึ่งจำแนกตามการมุ่งเน้นของพวกเขาเมื่อทำงานเพื่อบรรลุภารกิจที่กำหนดให้เสร็จสิ้น (ภารกิจที่มุ่งเน้นหรือมุ่งเน้นผู้คน) และโหมดการแสดงออกทางความคิดที่ต้องการ แบบจำลอง COPE เสนอบทบาทที่กำหนดไว้สำหรับนักเรียนเพื่อให้สำเร็จในการตั้งค่าห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีการหมุนเวียนตามวัฏจักรของบทบาทที่เชื่อว่าเหมาะสมในทางทฤษฎีสำหรับนักเรียนที่จะเรียนรู้ที่จะทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวเองให้ทำงานในบทบาทที่เพิ่งได้รับอย่างมืออาชีพ

        Communicator (C) มีบทบาทเป็นกระบอกเสียงของทีม บุคลิกภาพประเภทนี้คล้ายกับผู้ที่ถือคุณสมบัติ I ตาม DISC ผู้สื่อสารรับหน้าที่ทั้งการสื่อสารระหว่างกลุ่มและการสื่อสารภายในกลุ่ม กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเป็นผู้ที่ต้องเชื่อมโยงสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ และถ่ายทอดการค้นพบและการอภิปรายเป็นคำง่าย ๆ เพื่อให้ทีมอื่น ๆ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในทีมเมื่อมีการอภิปรายในชั้นเรียน พูดง่ายๆ คือนักสื่อสารที่ดีทำหน้าที่ทีมได้ดีโดยการสนับสนุนและอธิบายข้อมูลที่ย่อยให้ผู้อื่น

        Overseer (O) มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับประเภท D ตาม DISC นักเรียนกลุ่มนี้ทำหน้าที่ได้ดีเช่นเดียวกับหัวหน้ากลุ่มที่คอยควบคุมพลวัตของทีมและความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม ดังนั้นบทบาทสำคัญของพวกเขาในทีมคือการรักษาภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตาของทีมและเพื่อทำการตัดสินใจที่สำคัญเมื่อมีความคิดเห็นที่หลากหลาย ในการจัดการกับทีมจากมุมมองของผู้ดูแลจะต้องมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยมากกว่าที่จะอยู่เฉย ๆ และต้องสามารถสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้ดูแลจะเข้าใจว่าเป็นนักแก้ปัญหารวมถึงผู้ท้าทายความคิดซึ่งอาจช่วยชี้แนะทิศทางของทีมต่อความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย

        Philosopher (P) คือผู้ที่มีบุคลิกภาพ C ตาม DISC เป็นของผู้ที่มุ่งเน้นงานที่ได้รับมอบหมายด้วยโหมดการแสดงออกที่ไม่แสดงอย่างชัดเจนมากนัก จากลักษณะของนักคิด เราจึงกำหนดบทบาทของพวกเขาในฐานะนักปรัชญา (P) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสะท้อนความก้าวหน้าในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์และบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์หรือการสังเกตอย่างพิถีพิถัน ทำหน้าที่เป็นสมองของทีม นักปรัชญาใช้ธรรมชาติของเขาในกลุ่มเพื่อให้ความสนใจอย่างยิ่งกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของงานที่สมาชิกในทีมคนอื่นอาจมองข้าม นักปรัชญาโดยทั่วไปมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ของพวกเขาคือการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ แม้จะมีความแข็งแกร่งในโหมดการวิเคราะห์นักปรัชญา อาจลังเลที่จะเป็นผู้นำหรือแสดงความคิดของพวกเขาโดยตรง

        Empathist (E) คือผู้ที่มีบุคลิกภาพ S ตาม DISC เชื่อว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นทางด้านอารมณ์ในฐานะผู้สนับสนุนที่ได้รับมอบหมายซึ่งสนับสนุนสมาชิกในทีมอื่น ๆ เมื่อความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น บทบาทนี้ ได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อสะท้อนการมีส่วนร่วมของพวกเขา พวกเขามักจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเพื่อร่วมงานมากกว่าตัวงาน ดังนั้นพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะมีความอ่อนไหวทางอารมณ์และความเข้าใจ นอกจากนี้พวกเขามีแนวโน้มที่จะแสดงออกน้อยซึ่งทำให้พวกเขามีบทบาทที่เป็นผู้ฟังที่ดี ที่สามารถสนับสนุนสมาชิกในทีมคนอื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ บทบาทนี้มีช่วยให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายในทีมได้

อ้างอิงจากบทความ Praputpittaya, T., & Yasri, P. (2020) The COPE Model for Promoting Cooperative Learning in Classrooms. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 12(6), 349-361.

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 54 views