เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รร. คลองบางกระทึก วันที่ 15 ตุลาคม 2563

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองบางกระทึก ภายใต้โครงการ “เรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยนวัตกรรมจากครูสู่ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21” จำนวน 37 คน ครูจำนวน 3 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อาจารย์เจน เกิดโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก กล่าวต้อนรับทีมเปิดโลกทัศน์ฯ ของสถาบันฯ และผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวเปิดโครงการฯ

จากนั้นผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ พาน้องๆ เรียนรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่า “Hoop Gliders” เป็นกิจกรรมที่ง่ายและใช้อุปกรณ์ไม่มาก เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้ Hoop glider เคลื่อนที่ได้ ซึ่งแรงทั้ง 4 ที่กระทำต่อ hoop glider นั้นใช้แนวคิดเดียวกับแรงทั้ง 4 ที่ทำให้เครื่องบิน เคลื่อนที่ได้ กิจกรรมนี้ ใช้เพียง กระดาษ กรรไกร เทปใส และหลอดพลาสติก เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สอนสามารถท้าทายให้เด็กคิดต่อยอดเพื่อเรียนรู้เพิ่มได้จากการปรับเปลี่ยน วงกลมเพื่อศึกษาสัดส่วนของวงกลมเล็กและใหญ่ ความยาวของหลอด และจำนวนวงกลม เป็นต้น กิจกรรมต่อมาน้องๆจะช่วยกัน ทำกิจกรรมที่ชื่อว่า “จมลอยคอยพิสูจน์” ที่จะให้น้องๆ ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจมลอยของวัตถุ แรงลอยตัวของวัตถุ และความหนาแน่นของวัตถุ และในช่วงบ่ายน้องๆ ได้เรียนรู้ไปกับกิจกรรม “Roller Coaster” การประยุกต์ความรู้เรื่องแรง การเคลื่อนที่ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโรลเลอร์โคสเตอร์ จากนั้นเป็นพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับทางอาจารย์และตัวแทนนักเรียน โดยผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

.
ภาพเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/c7xMypczDaHjB15W7

Views : 174 views