เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP-science) โรงเรียนทวีธาภิเศก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Programme for Science (MEP-science) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โรงเรียนทวีธาภิเศก จำนวน 46 คน ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กล่าวเปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์รวมทั้งเข้าใจและใฝ่รัก ในวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนและได้รับความรู้ จากประสบการณ์ตรง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียน

ในช่วงเช้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และคุณอัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง จะชวนน้องๆ เรียนรู้ผ่านรูปแบบของการเล่นเกมกระดาน ในเนื้อหาความรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ระดมความคิด ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันเขียนสรุปความรู้โดยใช้แผนผังความคิดอีกด้วย กับกิจกรรมชื่อว่า “Mangrove Survivor”

ในช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพี่ปริญญาเอกคอยให้ความรู้โดยจัดแบ่งเป็นฐานตามระบบของร่างกาย คือ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์ ที่กายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 103 views