วิทยากรค่ายสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “STEM & Robotics Camp 2022” วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566

อบรม/บริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “STEM & Robotics Camp 2022” ในโครงการพัฒนางานจัดการสะเต็มศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม และนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

Views : 60 views