วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นนวัตกร” โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นนวัตกร” เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

Views : 9 views