โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมค่ายฝึกทักษะการทำโครงงานตามหลักสะเต็มศึกษา (STEM & Robotics Camp (AI))” โรงเรียนสุราษฏร์ธานี วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมค่ายฝึกทักษะการทำโครงงานตามหลักสะเต็มศึกษา (STEM & Robotics Camp (AI))” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ หอประชุมครูลำยองฯ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โดย คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ และดร.ติณณภพ แพงผม เป็นวิทยากรพาน้อง ๆ สัมผัสประสบการณ์ที่น่าทึ่งในโลกของ AI และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งเพื่อสร้างนวัตกรรม AI ในชีวิตประจำวันของเรา

เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับบอร์ดไมโครบิต และฝึกเขียนโปรแกรมคำสั่งพื้นฐานที่ใช้กับอุปกรณ์ติดบอร์ด เช่น นาฬิกาจับเวลา นาฬิกานับก้าว เกมส์เป้ายิงฉุบ และการประยุกต์ใช้ Expansion board และอุปกรณ์ AI เบื้องต้น เราจะทำการฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน AI ร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ และจะมีการ Brainstorm เพื่อให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ขึ้นในวันแรก

ในวันสุดท้าย น้อง ๆ จะนำความรู้ที่ได้รับในวันแรกมาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์งานฝีมือขึ้นมา และท้ายสุดเราจะมีการทบทวนความรู้ (Debrief) และการสะท้อนคิด (Reflect) เพื่อขยายแนวความคิดและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งเข้าสู่ชีวิตประจำวันของเรา นอกจากนี้ยังมีรางวัลและของที่ระลึกพร้อมกับเกียรติบัตรให้แก่น้อง ๆ และถ่ายภาพร่วมกัน

Views : 22 views