เจ้าภาพร่วมในการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ “การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health (ICNB) 2024 และการประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่ 27 วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 🧠 เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย 🌐 ในการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ “การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health (ICNB) 2024 และการประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่ 27 (27th Annual Conference of Thai Neuroscience Society, TNS27)” ภายใต้หัวข้อ Neuro-Enhancement for Brain Health 🌱 ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 ณ Amari Hua Hin Resort 🏨 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

🎤 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามวิทยาการความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะประสาทวิทยาศาสตร์ 📊 จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 🌍 รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันด้านการศึกษา การวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ

🌏  โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ นายกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 🗣 ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนำทีมอาจารย์ของสถาบันฯ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมดังหัวข้อต่อไปนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 🗣 ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนำทีมอาจารย์ของสถาบันฯ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมดังหัวข้อต่อไปนี้

” Exploring Science Concepts Through Board Games 🎲

โดย ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และ ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

” Utilizing Silica Aerogel Properties for Innovating New Product 💡

โดย ผศ.ดร.ภิรมย์ เชนประโคน และ อ.ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง

—————————
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
” กิจกรรม TNS Neuro Quiz ”

” Opening Ceremony & Plenary Lecture ”

” Poster presentation ”

” Innovative Learning Demonstration MUIL Team ”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
” Poster presentation ”

” Plenary Lecture ”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
” Poster presentation ”

” Plenary Lecture ”

” Award Presentation ”

” Closing Ceremony ”

 

Views : 22 views