วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21” ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21” ในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผ.บ.ก.) รุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าภาค หัวหน้าฝ่ายในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป จำนวน 61 คน จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

Views : 6 views