การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA การประเมินภายในส่วนงาน (Preliminary Assessment) ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน และวันที่ 26 มิถุนายน 2567

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA การประเมินภายในส่วนงาน (Preliminary Assessment) ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการ พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารและถ่ายรูปร่วมกัน วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 119 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 16 views