วิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข” วันที่ 10 มีนาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข” ในหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข” (Mini M.M. in Health) รุ่นสัญจรจังหวัดพัทลุง จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมศิวา จังหวัดพัทลุง

Views : 48 views