STEM & Robotics Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนถาวรานุกูล วันที่ 7-8 มีนาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนถาวรานุกูล วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์อมร ปรีชารัตน์ อาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมฯ และคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน LED พร้อมทำความรู้จักกับบอร์ดไมโครบิตและฟังก์ชั่นต่าง ๆ สำหรับการสั่งงาน และฝึกเขียนโปรแกรมคำสั่งพื้นฐาน เรียนรู้เทคนิคการออกแบบโครงงาน ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานเซนเซอร์ ระบบขับเคลื่อนด้วยระบบ Radio แล้วออกแบบ และออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็นหุ่นยนต์โดยใช้บอร์ดไมโครบิตได้ ณ ห้องประชุมมณีพิศุทธิ์ โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

Views : 62 views