วิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 20 (MU_EDP#20) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

อบรม/บริการวิชาการ

รศ. ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 20 (MU_EDP#20) เรื่อง “ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหาร (NeuroLeadership for Executives)” วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting

Views : 26 views