เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 3 เมษายน 2567

ข่าวกิจกรรม

คุณธนายุทธ อังกิตานนท์ และคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร เป็นตัวแทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานงานสัมมนาเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

✅  วัตถุประสงค์ของงานสัมมนานี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานมาตรฐานงานวิจัยและนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานได้ความปลอดภัยฯ ให้บรรลุประสิทธิผลเพื่อยกระดับมาตรฐานของงานด้านนี้ให้สอดคล้องกับนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

Views : 10 views