โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์ฯ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

อบรม/บริการวิชาการ

🌟สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กล่าวเปิดโครงการฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ําค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ประธานหลักสูตรฯ

✳️ กิจกรรมที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ําค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ให้น้อง ๆ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตโดยใช้มดเป็นตัวหลักในการเล่นเกมกระดาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และรู้จักมดและพฤติกรรมสำคัญของมด ปัจจัยที่ส่งผลต่อมดและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งในธรรมชาติและรอบตัว และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และการสื่อสารกับกิจกรรมชื่อว่า เกมมด (Ant Colony Board Game)

✳️ กิจกรรมที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน และคุณอัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง จะพาน้องๆ เรียนรู้หลักการทำสบู่สำหรับแช่ตัวในอ่างอาบน้ำ 🛀🔮 ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และผลของอุณหภูมิที่มีต่อการเกิดปฏิกิริยาได้ 🌡️💦 กับกิจกรรมที่ชื่อว่า “Bath Bomb”

✳️ กิจกรรมที่ 3 คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และอาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม จะให้น้อง ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเลือด การนำเลือดที่ได้จากที่เกิดเหตุ ไปวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การสืบหาคนร้ายให้เจอ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้จากลักษณะของกรุ๊บเลือดต่าง ๆ กับกิจกรรมที่ชื่อว่า 🩸”สืบจากเลือด”

✳️ กิจกรรมที่ 4 อาจารย์ดร. ติณณภพ แพงผม และคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร จะพาน้อง ๆ เรีบนรู้กับวิธีการคิดและออกแบบโครงการ เพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งนั้น ๆ ขึ้นมาตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยโจทย์ครั้งนี้ให้สร้างหอไอเฟล โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จัดไว้ให้ กับ กิจกรรมที่ชื่อว่า ✳️ “เอมิรีอินปารีส” จากนั้นกล่าวปิดกิจกรรมโดยอาจารย์ดร. ติณณภพ แพงผม พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม และแจกใบประกาศนียบัตร พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

Views : 21 views