วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในยุคศตวรรษที่ 21” หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 กลุ่มที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในยุคศตวรรษที่ 21” ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 กลุ่มที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

Views : 29 views