วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำงานในศาสนาและสังคม” ในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 (ออนไลน์) วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำงานในศาสนาและสังคม” ในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 (ออนไลน์) ภายใต้หัวข้อ “พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์

 

Views : 21 views