รับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ในงาน Safety day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8 วันที่ 26 เมษายน 2567

ข่าวกิจกรรม

คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมงาน Safety day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8 พร้อมรับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 (ระดับชมเชย) และรับมอบอุปกรณ์ตอบโต้กรณีสารเคมีหกรั่วไหลสำหรับห้องปฏิบัติการ พิธีเปิดโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ โถงรับรอง (Foyer) อาคารมหิดลสิทธาคาร

Views : 5 views