โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ Academic Development Program: Science & Art of Teaching รุ่นที่ 4 วันที่ 6-8 มิถุนายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ Academic Development Program: Science & Art of Teaching รุ่นที่ 4 ให้กับ คุณครู อาจารย์ นักการศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านศาสตร์การจัดการเรียนรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยทีม คณาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านศาสตร์การสอนที่จัดโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะของผู้เข้าอบรมในการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำผู้เรียนไปสู่จุดหมายปลายทางของการเรียนรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้ในชีวิตประจำวันและในการเรียนรู้ในอนาคต นอกจากนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ยังมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ทักษะ เจตคติ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมถึงการวิจัยทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป โครงการนี้เป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างทักษะของครู อาจารย์ นักการศึกษา และบุคคลทั่วไป

วันที่ 6 มิถุนายน 2566

Education Concept

Assoc. Prof. Dr. Chailerd Pichitpornchai, M.D., Ph.D.

Outcome Based Curriculum
By Asst.Prof. Piyachat Jittam, Ph.D./ Asst.Prof. Namkang Sriwattanarothai, Ph.D.

How Student Learn and Introduction to Active Learning
By Asst.Prof. Watcharee Ketpichainarong, Ph.D./ Asst.Prof. Namkang  Sriwattanarothai, Ph.D.

วันที่ 7 มิถุนายน 2566

Technology Enhancement for Effective Teaching and Learning 1 , 2
By Suthiporn Sajjapanroj, Ph.D/ Asst.Prof. Wararat Wongkia, Ph.D.

Principles of Assessment
By Assoc. Prof. Dr. Chailerd Pichitpornchai, M.D., Ph.D.

Multiple-choice Question (MCQ) / Item Analysis
By Parames Laosinchai, Ph.D.

Thursday 8 June 2023

Psychomotor Skills Teaching and Micro-mastery
By Asst.Prof. Pirom Chenprakhon, Ph.D./ Tinnapob Phengpom, Ph.D./ Supan  Yodyingyong, Ph.D.

Rubric Construction
By Assoc.Prof. Khajornsak Buaraphan, Ph.D.

Cognitive Neuroscience and Learning and Coaching and Mentoring
By Assoc. Prof. Dr. Chailerd Pichitpornchai, M.D., Ph.D.

Views : 72 views